Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm

Có 3098 người đã làm bài

[{"z":8,"x":1,"y":0,"xy":10},{"z":4,"x":5,"y":4,"xy":54},{"so2":9,"so1":10,"idx":8},{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":6,"color":"#ff2a2a"},{"k":6,"missed":4,"list":[2,5,6,7],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[6,8,9],"help":false},{"k":7,"missed":4,"list":[5,6,7,8],"help":false},{"k":7,"missed":4,"list":[3,5,7,9],"help":false},{"num2":4,"num1":24,"type":1},{"so2":7,"so1":42}]
["80","216",{"ans1":"10*9=90","ans2":"90"},"4",["12","30","36","42"],["36","48","54"],["35","42","49","56"],["21","35","49","63"],"6","6"]