Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm

Có 3101 người đã làm bài

[{"z":9,"x":1,"y":0,"xy":10},{"z":3,"x":5,"y":5,"xy":55},{"so2":6,"so1":10,"idx":3},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":2,"color":"#5674b9"},{"k":6,"missed":3,"list":[6,8,9],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[2,5,9],"help":false},{"k":7,"missed":4,"list":[1,4,7,9],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[5,7,8],"help":false},{"num2":4,"num1":36,"type":0},{"so2":3,"so1":3}]
["90","165",{"ans1":"10*6=60","ans2":"60"},"0",["36","48","54"],["12","30","54"],["7","28","49","63"],["35","49","56"],"9","1"]