Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm

Có 3098 người đã làm bài

[{"z":9,"x":1,"y":1,"xy":11},{"z":5,"x":5,"y":2,"xy":52},{"so2":6,"so1":11,"idx":12},{"sType":1,"sIndex":4,"cIndex":16,"color":"#ff7e00"},{"k":6,"missed":4,"list":[5,6,8,9],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[6,8,9],"help":false},{"k":7,"missed":4,"list":[5,7,8,9],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[3,9],"help":false},{"num2":2,"num1":12,"type":1},{"so2":6,"so1":12}]
["99","260",{"ans1":"11*6=66","ans2":"66"},"1",["30","36","48","54"],["36","48","54"],["35","49","56","63"],["21","63"],"6","2"]