Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm

Có 3101 người đã làm bài

[{"z":9,"x":1,"y":1,"xy":11},{"z":6,"x":2,"y":2,"xy":22},{"so2":2,"so1":50,"idx":7},{"sType":3,"sIndex":0,"cIndex":19,"color":"#fdff31"},{"k":6,"missed":2,"list":[7,9],"help":false},{"k":6,"missed":2,"list":[4,9],"help":false},{"k":7,"missed":4,"list":[1,4,5,8],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[7,8,9],"help":false},{"num2":9,"num1":63,"type":0},{"so2":9,"so1":54}]
["99","132",{"ans1":"50*2=100","ans2":"100"},"4",["42","54"],["24","54"],["7","28","35","56"],["49","56","63"],"7","6"]