Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm

Có 3098 người đã làm bài

[{"z":6,"x":1,"y":0,"xy":10},{"z":4,"x":3,"y":6,"xy":36},{"so2":8,"so1":11,"idx":2},{"sType":3,"sIndex":0,"cIndex":6,"color":"#b6b6b6"},{"k":6,"missed":3,"list":[7,8,9],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[5,8,9],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[5,8],"help":false},{"k":7,"missed":4,"list":[5,6,8,9],"help":false},{"num2":10,"num1":90,"type":1},{"so2":5,"so1":25}]
["60","144",{"ans1":"11x8=88","ans2":"88"},"4",["42","48","54"],["30","48","54"],["35","56"],["35","42","56","63"],"9","5"]