Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm

Có 3099 người đã làm bài

[{"z":1,"x":6,"y":0,"xy":60},{"z":6,"x":9,"y":6,"xy":96},{"so2":4,"so1":22,"idx":7},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":19,"color":"#8fff16"},{"k":6,"missed":4,"list":[3,4,7,9],"help":false},{"k":6,"missed":4,"list":[3,5,7,9],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[4,6],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[3,8,9],"help":false},{"num2":5,"num1":20,"type":1},{"so2":6,"so1":30}]
["60","576",{"ans1":"22*4=88","ans2":"88"},"0",["18","24","42","54"],["18","30","42","54"],["28","42"],["21","56","63"],"4","5"]