Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm

Có 3101 người đã làm bài

[{"z":2,"x":1,"y":4,"xy":14},{"z":3,"x":6,"y":9,"xy":69},{"so2":8,"so1":10,"idx":11},{"sType":1,"sIndex":2,"cIndex":13,"color":"#119dff"},{"k":6,"missed":3,"list":[2,6,9],"help":false},{"k":6,"missed":4,"list":[2,4,6,9],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[7,8,9],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[7,8,9],"help":false},{"num2":2,"num1":8,"type":1},{"so2":4,"so1":0}]
["28","207",{"ans1":"10 x 8 = 80","ans2":"80"},"0",["12","36","54"],["12","24","36","54"],["49","56","63"],["49","56","63"],"4","0"]