Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm

Có 3098 người đã làm bài

[{"z":6,"x":1,"y":1,"xy":11},{"z":5,"x":2,"y":6,"xy":26},{"so2":4,"so1":22,"idx":1},{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":6,"color":"#fc9c00"},{"k":6,"missed":3,"list":[3,6,8],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[5,6,9],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[3,4,7],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[1,3,8],"help":false},{"num2":1,"num1":6,"type":1},{"so2":9,"so1":27}]
["66","130",{"ans1":"22x4=88","ans2":"88"},"4",["18","36","48"],["30","36","54"],["21","28","49"],["7","21","56"],"6","3"]