Lớp 1 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Đức Vũ
10 điểm
Băng Hải Tặc Fuck
10 điểm
nguyen duc vu
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Băng Gía
10 điểm

Có 17543 người đã làm bài

[{"listImage":["gl11","gl22","gl2","gl20","gl21"],"listQ":["gl2","gl20","gl20","gl22","gl2","gl22","gl11","gl22","gl11","gl20"],"ord":1},{"imageId":"gl20","m1":7,"list":[7,6,8],"imageName":"cuốn sách","url":"https://olm.vn/skill/images/sach.png"},{"list":["3","5","4"],"trueans":"3","imageId":"gl6"},{"list":[4,2,7,2],"N":4,"max":7},{"list":[7,6,9,0],"N":4,"orderedList":[0,6,7,9]},{"list":[2,3,4],"N":3,"orderedList":[4,3,2]},{"list":[{"id":13,"color":"#fc63cc"},{"id":10,"color":"#66c0f0"},{"id":24,"color":"#00cc00"},{"id":23,"color":"#92278f"}],"shapeId":10,"shapeName":"hình tam giác","indexList":[1]},{"num1":4,"num2":1,"imageId":"gl9","correctOpt":0},{"imageId":"gl13","num1":7,"num2":2,"imageName":"bẹ chuối"},{"so1":4,"so2":4,"so3":3,"so4":3,"so5":6,"so6":4,"type":4,"da":"2"}]
["gl20",[2],"3","7",[0,6,7,9],[4,3,2],[1],0,"9","Bằng"]