Kiểm tra tháng 10 - Thi toán online - Học toán với OnlineMath

Lớp 1 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Đức Vũ
10 điểm
Băng Hải Tặc Fuck
10 điểm
nguyen duc vu
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Băng Gía
10 điểm

Có 17483 người đã làm bài

[{"listImage":["gl17","gl16","gl20","gl2","gl18"],"listQ":["gl17","gl16","gl18","gl2","gl16","gl16","gl20","gl16","gl16","gl18"],"ord":2},{"imageId":"gl18","m1":6,"list":[6,7,5],"imageName":"quả cam","url":"https://olm.vn/skill/images/quacam.png"},{"list":["2","3","4"],"trueans":"2","imageId":"gl4"},{"list":[8,5,3,3],"N":4,"max":8},{"list":[7,8,9],"N":3,"orderedList":[7,8,9]},{"list":[2,3,9,4],"N":4,"orderedList":[9,4,3,2]},{"list":[{"id":0,"color":"#66c0f0"},{"id":18,"color":"#92278f"},{"id":13,"color":"#fff200"},{"id":5,"color":"#ff9600"}],"shapeId":13,"shapeName":"hình vuông","indexList":[1,2]},{"num1":1,"num2":4,"imageId":"gl17","correctOpt":2},{"imageId":"gl18","num1":8,"num2":1,"imageName":"quả cam"},{"so1":9,"so2":7,"so3":6,"so4":3,"so5":1,"so6":2,"type":0,"da":"0"}]
["gl18",[1],"2","8",[7,8,9],[9,4,3,2],[1,2],2,"9","Lớn hơn"]