Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

00:00

Điểm cao:

Hồ Nguyễn Minh Nhật
10 điểm
Nguyễn Tiến Hiếu
10 điểm
nguyen manh dung
10 điểm
nguyen manh dung
10 điểm
nguyen manh dung
10 điểm

Có 6488 người đã làm bài

[{"type":1,"a":87,"b":92,"setId":2},{"base":2,"power":1},{"type":1,"a":26,"b":110,"setId":1},{"base":13,"power1":2,"power2":1},{"base":5,"power1":8,"power2":5},[18,0],{"n":5,"op":1,"r1":2,"r2":2},{"k":10,"type":1},{"diem":1,"dt":1,"A":{"x":187,"y":161},"B":{"x":214,"y":127},"type":6},{"A":{"x":104,"y":141},"B":{"x":307,"y":175},"type":0}]
[[1,2],"2","83","13^3","5^3","0",[0],"45",[1],[0]]