Lớp 7 - Kiểm tra tháng 4 năm 2016

00:00

Điểm cao:

Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Legendary Bombardment
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm

Có 2095 người đã làm bài