Lớp 2 - Kiểm tra tháng 4 năm 2016

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Trần Ánh Dương
10 điểm
Phạm Cao Sơn
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm

Có 11811 người đã làm bài

[{"k":3,"missed":3,"list":[2,7,9],"help":false},{"so2":3,"so1":8,"idx":10},{"k":5,"missed":3,"list":[1,6,9],"help":false},{"so2":5,"so1":15,"idx":6},{"SH":[91,9],"missed":1},{"so1":78,"so2":36},{"N":8,"a":3,"type":1,"first":497},{"so1":759,"so2":89},{"pheptinh":"+","dv":1,"vitri":0,"so1":37,"so2":4},{"sIndex":2,"cIndex":5,"color":"#16d0ff"}]
[["6","21","27"],{"ans1":"8 x 3 = 24","ans2":"24"},["5","30","45"],{"ans1":"15 : 5 = 3 ","ans2":"3"},"9",{"ans0":"78 - 36","ans1":"42"},["502","507","512","517","522","527","532"],"848","77","9"]