Lớp 2 - Kiểm tra tháng 4 năm 2016

00:00

Điểm cao:

Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Trần Ánh Dương
10 điểm
Phạm Cao Sơn
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm

Có 9922 người đã làm bài

[{"k":3,"missed":3,"list":[2,7,9],"help":false},{"so2":3,"so1":8,"idx":10},{"k":5,"missed":3,"list":[1,6,9],"help":false},{"so2":5,"so1":15,"idx":6},{"SH":[91,9],"missed":1},{"so1":78,"so2":36},{"N":8,"a":3,"type":1,"first":497},{"so1":759,"so2":89},{"pheptinh":"+","dv":1,"vitri":0,"so1":37,"so2":4},{"sIndex":2,"cIndex":5,"color":"#16d0ff"}]
[["6","21","27"],{"ans1":"8 x 3 = 24","ans2":"24"},["5","30","45"],{"ans1":"15 : 5 = 3 ","ans2":"3"},"9",{"ans0":"78 - 36","ans1":"42"},["502","507","512","517","522","527","532"],"848","77","9"]