Lớp 2 - Kiểm tra tháng 4

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Phạm Cao Sơn
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Có Huất
10 điểm

Có 9975 người đã làm bài

[{"k":4,"missed":4,"list":[3,5,6,8],"help":false},{"so2":3,"so1":6,"idx":2},{"k":4,"missed":3,"list":[3,7,8],"help":false},{"so2":5,"so1":15,"idx":4},{"SH":[92,8],"missed":1},{"so1":72,"so2":13},{"N":7,"a":1,"type":1,"first":475},{"so1":634,"so2":362},{"pheptinh":"+","dv":1,"vitri":0,"so1":96,"so2":0},{"sIndex":6,"cIndex":5,"color":"#cf99cf"}]
[["12","20","24","32"],{"ans1":"6x3=18","ans2":"18"},["12","28","32"],{"ans1":"15:5=3","ans2":"3"},"8",{"ans0":"72-13","ans1":"54"},["477","479","481","483","485","487"],"998","96","6"]