Lớp 2 - Kiểm tra tháng 4 năm 2016

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Trần Ánh Dương
10 điểm
Phạm Cao Sơn
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm

Có 9974 người đã làm bài

[{"k":4,"missed":4,"list":[3,5,6,8],"help":false},{"so2":3,"so1":6,"idx":2},{"k":4,"missed":3,"list":[3,7,8],"help":false},{"so2":5,"so1":15,"idx":4},{"SH":[92,8],"missed":1},{"so1":72,"so2":13},{"N":7,"a":1,"type":1,"first":475},{"so1":634,"so2":362},{"pheptinh":"+","dv":1,"vitri":0,"so1":96,"so2":0},{"sIndex":6,"cIndex":5,"color":"#cf99cf"}]
[["12","20","24","32"],{"ans1":"6x3=18","ans2":"18"},["12","28","32"],{"ans1":"15:5=3","ans2":"3"},"8",{"ans0":"72-13","ans1":"54"},["477","479","481","483","485","487"],"998","96","6"]