Lớp 1 - Kiểm tra tháng 4 năm 2016

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm

Có 27001 người đã làm bài

[{"so":59},{"so1":89,"so2":61},{"so1":82,"so2":1},{"N":5,"a":3,"type":-1,"first":76,"missedNum":1},{"cm":20},{"type":0,"so1":96,"so2":98},{"type":1,"op1":1,"op2":0,"so1":24,"so2":12,"so3":15},{"so1":81,"so2":18,"idx":11},{"giay":0,"gio":[11,12,11,10],"phut":[0,30,30,0],"kieuchu":0,"correctAns":0},{"type":2,"alpha":2,"start":4,"dai":6}]
["60","28",{"ans0":"82-1","ans1":"81"},"71","2",{"ans0":"98-96","ans1":"2"},{"A":"24","B":"12"},{"ans1":"81-18","ans2":"63"},0,"6"]