Lớp 6 - Kiểm tra tháng 3 năm 2016

00:00

Điểm cao:

Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm

Có 4646 người đã làm bài

[{"list":[20,50,-3,-5],"pos":2,"disp":[-3,20,-5,50]},[7,2],{"a":2,"b":-1,"c":-12,"x":3,"ty":1},{"type":0,"number":9},{"ty":3,"sig":0,"a":-52,"b":-61,"c":9},{"oTS":4,"oMS":9,"f1":3,"f2":-2,"mis":1},{"ts1":5,"ms1":-7,"ts2":-2,"ms2":-7},{"ps2":{"ts":2,"ms":-4},"ps1":{"ts":-3,"ms":-8}},{"ps1":{"ts":1,"ms":3},"ps2":{"ts":8,"ms":18},"ty":0},{"a1":47,"c":1,"n":1,"t":2}]
["15000","-7;7","-11;-5;-4;-2;-1;2;3;4;5;7;13",{"ans1":"-9","ans2":"9"},"3640","27",[1],{"ts":"1","ms":"-8"},{"ts":"1","ms":"3"},"47"]