Lớp 5 - Kiểm tra tháng 3 năm 2016

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Hải Nam
10 điểm
Nguyễn Trọng Minh Hoàng
10 điểm
Nguyễn Minh Tùng
10 điểm
Minh Hiền
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm

Có 4909 người đã làm bài

[{"so2":4,"so1":3.0768},{"so2":1.71,"so1":490.77},{"id":3,"so":4.5},{"type":4,"value":6.44175,"ans":6.4418},{"type":1,"typeA":3,"typeB":6,"A":30.48,"B":30480},{"idx":6,"A":[357,343]},{"a":67,"b":475,"tong":542,"hieu":408},{"idx":2,"color":"#f063c0","type":2,"A":{"x":2,"y":2},"B":{"x":5,"y":2},"C":{"x":8.3,"y":8}},{"idx":1,"color":"#922780","type":1,"A":{"x":2,"y":2},"B":{"x":9,"y":2},"C":{"x":8,"y":6},"D":{"x":1,"y":6}},{"idx":2,"op1":0,"op2":2,"so2":0.4,"x":6,"so1":0.8,"so3":2.72}]
["0,7692","287","45","6,4417","30480","51",{"A":"47,5","B":"6,7"},"9","28","6"]