Lớp 4 - Kiểm tra tháng 3 năm 2016

00:00

Điểm cao:

tô quang minh anh
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
Legendary Bombardment
10 điểm
Thành Trần Xuân
10 điểm
Wingless Angel
10 điểm

Có 3823 người đã làm bài

[{"num":4,"den":5,"number":20},{"num":5,"den":40},{"num1":7,"den1":8,"num2":4,"den2":7,"rs":">"},{"oTuso":1,"oMauso":3,"factor1":1,"factor2":5,"missedPosition":1},{"idx":7,"A":[32,20]},{"den1":8,"num1":3,"start1":2,"type":0,"color":5,"help":false},{"type":3,"idx":8,"phanso1":{"ts":3,"ms":5},"phanso2":{"ts":4,"ms":3}},{"type":4,"N":9,"phanso":{"ts":6,"ms":8}},{"d1":21,"d2":22,"scale":10,"dv":1,"type":0,"help":false,"color":"#922780"},{"idx":1,"n":5,"m":20}]
["16",{"tuso":"1","mauso":"8"},">","3","20/52",{"tuso":"5","mauso":"8"},{"ts":"11","ms":"15"},{"ts":"54","ms":"8"},"21","4"]