Lớp 4 - Kiểm tra tháng 3

00:00

Điểm cao:

Legendary Bombardment
10 điểm
Nguyễn Hoà
10 điểm
Nguyễn Đình Toàn
10 điểm
Nguyen Minh Huy
10 điểm
Duong Thanh Minh
10 điểm

Có 1682 người đã làm bài

[{"num":8,"den":9,"number":72},{"num":3,"den":9},{"num1":3,"den1":4,"num2":6,"den2":7,"rs":"<"},{"oTuso":7,"oMauso":9,"factor1":1,"factor2":9,"missedPosition":1},{"idx":1,"A":[24,32]},{"den1":9,"num1":2,"start1":1,"type":0,"color":5,"help":false},{"type":1,"idx":8,"phanso1":{"ts":3,"ms":8},"phanso2":{"ts":8,"ms":6}},{"type":2,"N":5,"phanso":{"ts":1,"ms":2}},{"d1":13,"d2":21,"scale":11,"dv":1,"type":0,"help":false,"color":"#f063c0"},{"idx":2,"phanso1":{"ts":3,"ms":6},"phanso2":{"ts":1,"ms":2}}]
["64",{"tuso":"1","mauso":"3"},"<","9",["24","32"],{"tuso":"7","mauso":"9"},{"ts":"23","ms":"14"},{"ts":"9","ms":"2"},"13",{"ts":"1","ms":"2"}]