Lớp 4 - Kiểm tra tháng 3 năm 2016

00:00

Điểm cao:

tô quang minh anh
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
Legendary Bombardment
10 điểm
Thành Trần Xuân
10 điểm
Wingless Angel
10 điểm

Có 3950 người đã làm bài

[{"num":4,"den":9,"number":36},{"num":6,"den":48},{"num1":5,"den1":8,"num2":7,"den2":8,"rs":"<"},{"oTuso":3,"oMauso":8,"factor1":1,"factor2":7,"missedPosition":2},{"idx":6,"A":[32,30]},{"den1":6,"num1":4,"start1":0,"type":1,"color":1,"help":false},{"type":2,"idx":1,"phanso1":{"ts":3,"ms":7},"phanso2":{"ts":9,"ms":10}},{"type":2,"N":7,"phanso":{"ts":27,"ms":6}},{"d1":22,"d2":22,"scale":12,"dv":1,"type":0,"help":false,"color":"#009c00"},{"idx":2,"phanso1":{"ts":2,"ms":6},"phanso2":{"ts":2,"ms":6}}]
["16",{"tuso":"1","mauso":"6"},"<","21","16/31",{"tuso":"2","mauso":"6"},{"ts":"93","ms":"70"},{"ts":"5","ms":"2"},"22",{"ts":"2","ms":"3"}]