Lớp 3 - Kiểm tra tháng 3 năm 2016

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Trần Văn Mạnh
10 điểm
SONGOKU
10 điểm

Có 2198 người đã làm bài

[{"N":8,"a":2,"type":-1,"first":98612,"missedNum":4},{"N":5,"a":2,"type":1,"first":15788},{"so1":11434,"so2":9},{"so2":5,"so1":60},{"so2":4,"so1":76},{"type":0,"so1":9,"so2":729},{"so2":7,"so1":84,"idx":11},{"so1":6,"so2":13,"idx":8,"help":false},{"eventID":2,"startH":7,"startM":38,"duration":148,"endH":10,"endM":6},{"idx":0,"type":0,"n":8,"d1":2,"d2":16,"d":0,"color":"#f063c0","subtype":0}]
["98600",[15791,15794,15797,15800],"102906","12",{"ans0":"76:4","ans1":"19"},{"ans0":"729:9","ans1":"81"},{"ans1":"84:7=12","ans2":"12"},{"ans2":"25"},{"hour":"2","min":"28"},"8"]