Lớp 3 - Kiểm tra tháng 3 năm 2016

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Trần Văn Mạnh
10 điểm
SONGOKU
10 điểm

Có 2153 người đã làm bài

[{"N":6,"a":1,"type":1,"first":20592,"missedNum":3},{"N":4,"a":6,"type":1,"first":62971},{"so1":7776,"so2":9},{"so2":4,"so1":692},{"so2":3,"so1":579},{"type":0,"so1":5,"so2":490},{"so2":6,"so1":84,"idx":7},{"so1":49,"so2":1,"idx":2,"help":false},{"eventID":9,"startH":13,"startM":25,"duration":269,"endH":17,"endM":54},{"idx":10,"type":0,"n":9,"d1":2,"d2":18,"d":0,"color":"#009c00","subtype":0}]
["20598",[63071,63171,63271],"69984","173",{"ans0":"579 : 3","ans1":"193"},{"ans0":"490 : 5","ans1":"98"},{"ans1":"84 : 6 = 14","ans2":"14"},{"ans2":"99"},{"hour":"4","min":"29"},"1/9"]