Lớp 3 - Kiểm tra tháng 3 năm 2016

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Trần Văn Mạnh
10 điểm
SONGOKU
10 điểm

Có 2196 người đã làm bài

[{"N":5,"a":6,"type":1,"first":13743,"missedNum":2},{"N":7,"a":1,"type":1,"first":56336},{"so1":64173,"so2":2},{"so2":3,"so1":111},{"so2":1,"so1":982},{"type":1,"so1":9,"so2":882},{"so2":9,"so1":90,"idx":11},{"so1":16,"so2":3,"idx":9,"help":false},{"eventID":10,"startH":18,"startM":21,"duration":239,"endH":22,"endM":20},{"idx":1,"type":0,"n":4,"d1":4,"d2":16,"d":0,"color":"#009c00","subtype":0}]
["13843",[56338,56340,56342,56344,56346,56348],"128346","37",{"ans0":"982:1","ans1":"982"},{"ans0":"882:9","ans1":"98"},{"ans1":"90:9=10","ans2":"10"},{"ans2":"35"},{"hour":"4","min":"01"},"4"]