Lớp 3 - Kiểm tra tháng 3 năm 2016

00:00

Điểm cao:

doraemon
10 điểm
Thành Trần Xuân
10 điểm
Dam Phan Nam
10 điểm
Minh Hiền
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm

Có 4514 người đã làm bài

[{"N":5,"a":8,"type":1,"first":42653,"missedNum":4},{"N":8,"a":7,"type":-1,"first":81300},{"so1":76535,"so2":8},{"so2":5,"so1":830},{"so2":2,"so1":188},{"type":1,"so1":3,"so2":168},{"so2":6,"so1":84,"idx":2},{"so1":10,"so2":30,"idx":4,"help":false},{"eventID":3,"startH":1,"startM":26,"duration":85,"endH":2,"endM":51},{"idx":3,"type":0,"n":5,"d1":1,"d2":5,"d":0,"color":"#f063c0","subtype":0}]
["46653",[80300,79300,78300,77300,76300,75300,74300],"612280","166",{"ans0":"188:2","ans1":"94"},{"ans0":"168:3","ans1":"56"},{"ans1":"84:6=14","ans2":"14"},{"ans2":"50"},{"hour":"1","min":"25"},"1/5"]