Lớp 3 - Kiểm tra tháng 3 năm 2016

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Trần Văn Mạnh
10 điểm
SONGOKU
10 điểm

Có 2198 người đã làm bài

[{"N":7,"a":6,"type":-1,"first":93941,"missedNum":1},{"N":7,"a":1,"type":-1,"first":2518},{"so1":40031,"so2":3},{"so2":4,"so1":948},{"so2":1,"so1":619},{"type":0,"so1":4,"so2":260},{"so2":9,"so1":99,"idx":6},{"so1":49,"so2":2,"idx":5,"help":false},{"eventID":4,"startH":7,"startM":57,"duration":56,"endH":8,"endM":53},{"idx":9,"type":0,"n":6,"d1":1,"d2":6,"d":0,"color":"#f09600"}]
["93891",[2516,2514,1252,1250,1248,1246],"120093","237",{"ans0":"619:1","ans1":"619"},{"ans0":"260:4","ans1":"65"},{"ans1":"99:9=11","ans2":"11"},{"ans2":"100"},"56","1/6"]