Lớp 3 - Kiểm tra tháng 3

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Trần Văn Mạnh
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm

Có 2205 người đã làm bài

[{"N":7,"a":6,"type":-1,"first":93941,"missedNum":1},{"N":7,"a":1,"type":-1,"first":2518},{"so1":40031,"so2":3},{"so2":4,"so1":948},{"so2":1,"so1":619},{"type":0,"so1":4,"so2":260},{"so2":9,"so1":99,"idx":6},{"so1":49,"so2":2,"idx":5,"help":false},{"eventID":4,"startH":7,"startM":57,"duration":56,"endH":8,"endM":53},{"idx":9,"type":0,"n":6,"d1":1,"d2":6,"d":0,"color":"#f09600"}]
["93891",[2516,2514,1252,1250,1248,1246],"120093","237",{"ans0":"619:1","ans1":"619"},{"ans0":"260:4","ans1":"65"},{"ans1":"99:9=11","ans2":"11"},{"ans2":"100"},"56","1/6"]