Lớp 2 - Kiểm tra tháng 3 năm 2016

00:00

Điểm cao:

Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm

Có 5038 người đã làm bài

[{"imageId":"gl5","imageName":"bút lông","url":"http://olm.vn/skill/images/butmau.png","m1":4,"m2":5},{"m1":2,"m2":4},{"m1":5,"m2":3},{"so":2},{"k":2,"missed":2,"list":[2,5],"help":false},{"so1":4,"so2":10,"type":0},{"so2":5,"so1":3,"idx":4},{"so1":41,"so2":36},{"sType":0,"sIndex":5,"cIndex":14,"color":"#00c933"},{"pheptinh":"-","dv":2,"vitri":1,"so2":61,"so1":9}]
["4x5=20","2 x 4 = 8","5 + 5 + 5 = 15",{"num1":"6","num2":"8","num3":"10","num4":"12"},["4","10"],"4",{"ans1":"3 x 5 = 15","ans2":"15"},{"ans0":"41 - 36","ans1":"5"},{"ua":["PQ","PS","QR","SR"],"ta":["PQ","QR","RS","SP"]},"29"]