Lớp 2 - Kiểm tra tháng 3

00:00

Điểm cao:

Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm

Có 5096 người đã làm bài

[{"imageId":"gl5","imageName":"bút lông","url":"http://olm.vn/skill/images/butmau.png","m1":9,"m2":5},{"m1":3,"m2":4},{"m1":3,"m2":5},{"so":2},{"k":2,"missed":4,"list":[5,6,8,9],"help":false},{"so1":4,"so2":9,"type":0},{"so2":4,"so1":9,"idx":6},{"so1":59,"so2":34},{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":8,"color":"#8fff16"},{"pheptinh":"-","dv":2,"vitri":1,"so2":58,"so1":8}]
["5*9=45","3 * 4 = 12","3 + 3 + 3 + 3 + 3",{"num1":"6","num2":"8","num3":"10","num4":"12"},["10","12","16","18"],"4",{"ans1":"9 * 4 = 36","ans2":"36"},{"ans0":"59 - 34","ans1":"25"},{"ua":["KI","KL","ML","IM"],"ta":["IK","KL","LM","MI"]},"22"]