Lớp 2 - Kiểm tra tháng 3 năm 2016

00:00

Điểm cao:

Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm

Có 5038 người đã làm bài

[{"imageId":"gl14","imageName":"ngôi nhà","url":"http://olm.vn/skill/images/ngoinha.png","m1":6,"m2":5},{"m1":2,"m2":5},{"m1":3,"m2":3},{"so":3},{"k":4,"missed":4,"list":[3,5,6,8],"help":false},{"so1":1,"so2":10,"type":1},{"so2":2,"so1":8,"idx":14},{"so1":51,"so2":17},{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":14,"color":"#ff6666"},{"pheptinh":"-","dv":1,"vitri":0,"so1":97,"so2":5}]
["5x6=30","2x5=10","3+3+3=9",{"num1":"9","num2":"12","num3":"15","num4":"18"},["12","20","24","48"],"10",{"ans1":"8x2=16","ans2":"16"},{"ans0":"51-17","ans1":"34"},{"ua":["SR","RQ","PS","PQ"],"ta":["PQ","QR","RS","SP"]},"47"]