Lớp 2 - Kiểm tra tháng 3

00:00

Điểm cao:

Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm

Có 5096 người đã làm bài

[{"imageId":"gl12","imageName":"quả lê","url":"http://olm.vn/skill/images/le.png","m1":9,"m2":4},{"m1":2,"m2":4},{"m1":3,"m2":5},{"so":3},{"k":2,"missed":4,"list":[3,5,6,7],"help":false},{"so1":4,"so2":9,"type":1},{"so2":2,"so1":6,"idx":12},{"so1":85,"so2":38},{"sType":1,"sIndex":3,"cIndex":8,"color":"#8fff16"},{"pheptinh":"+","dv":2,"vitri":0,"so1":73,"so2":1}]
["9x4=36","2x4=8","3+3+3 +3+3=15",{"num1":"9","num2":"12","num3":"15","num4":"18"},["6","10","12","14"],"9",{"ans1":"6x2=12","ans2":"12"},{"ans0":"85-38","ans1":"47"},{"ua":["i","k","l"],"ta":["IK","KL","LI"]},"83"]