Lớp 1 - Kiểm tra tháng 3 năm 2016

00:00

Điểm cao:

songoku saiya
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
trungq1
10 điểm
Nguyen Quang Trung
10 điểm

Có 27830 người đã làm bài

[{"Min":3,"Max":11,"trueans":4,"color":"#0a7d25","prev":3,"next":5},{"list":[11,13,4],"N":3,"orderedList":[4,11,13]},{"SBT":12,"ST":1},{"SBT":15,"ST":0},{"tong":11,"SH1":11},{"so1":7,"so2":1,"idx":3},{"so1":8,"so2":4,"idx":5},{"shapeid":1,"colorid":2},{"type":2,"sogiua":6,"songang":12,"sodoc":16,"kqngang":18,"kqdoc":10,"pheptinhdoc":"-","pheptinhngang":"+","display_type":5},{"type":3,"a":4,"b":5,"c":8}]
["4",[4,11,13],"11","15","0",{"ans1":"7 + 1 = 8","ans2":"8"},{"ans1":"8 - 4 = 4","ans2":"4"},"10",{"input1":"12","input2":"16"},"<"]