Lớp 1 - Kiểm tra tháng 3

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm

Có 15667 người đã làm bài

[{"Min":1,"Max":14,"trueans":7,"color":"#35aede","prev":6,"next":8},{"list":[4,8,1],"N":3,"orderedList":[1,4,8]},{"SBT":13,"ST":1},{"SBT":18,"ST":1},{"tong":11,"SH1":11},{"so1":5,"so2":1,"idx":7},{"so1":8,"so2":2,"idx":5},{"shapeid":8,"colorid":4},{"type":3,"sogiua":7,"songang":18,"sodoc":12,"kqngang":11,"kqdoc":19,"pheptinhdoc":"+","pheptinhngang":"-","display_type":1},{"type":1,"a":9,"b":8,"c":7}]
["7",[1,4,8],"12","17","0",{"ans1":"5 + 1 = 6","ans2":"6"},{"ans1":"8 - 2 = 6","ans2":"6"},"8",{"input1":"7","input2":"19"},">"]