Lớp 1 - Kiểm tra tháng 3 năm 2016

00:00

Điểm cao:

songoku saiya
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
trungq1
10 điểm
Nguyen Quang Trung
10 điểm

Có 27889 người đã làm bài

[{"Min":9,"Max":15,"trueans":14,"color":"#e33b3b","prev":13,"next":15},{"list":[15,16,18],"N":3,"orderedList":[15,16,18]},{"SBT":18,"ST":1},{"SBT":14,"ST":0},{"tong":10,"SH1":10},{"so1":6,"so2":3,"idx":16},{"so1":9,"so2":3,"idx":3},{"shapeid":10,"colorid":0},{"type":2,"sogiua":4,"songang":14,"sodoc":14,"kqngang":18,"kqdoc":10,"pheptinhdoc":"-","pheptinhngang":"+","display_type":5},{"type":1,"a":6,"b":5,"c":7}]
["14",[15,16,18],"17","14","0",{"ans1":"6+3=9","ans2":"9"},{"ans1":"9-3=6","ans2":"6"},"6",{"input1":"14","input2":"14"},"<"]