Lớp 1 - Kiểm tra tháng 3 năm 2016

00:00

Điểm cao:

songoku saiya
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
trungq1
10 điểm
Nguyen Quang Trung
10 điểm

Có 27841 người đã làm bài

[{"Min":8,"Max":17,"trueans":16,"color":"#9a1ba6","prev":15,"next":17},{"list":[18,9,16,14],"N":4,"orderedList":[9,14,16,18]},{"SBT":15,"ST":1},{"SBT":13,"ST":3},{"tong":15,"SH1":13},{"so1":5,"so2":3,"idx":1},{"so1":3,"so2":2,"idx":0},{"shapeid":8,"colorid":3},{"type":1,"sogiua":8,"songang":18,"sodoc":18,"kqngang":10,"kqdoc":10,"pheptinhdoc":"-","pheptinhngang":"-","display_type":0},{"type":0,"a":6,"b":8,"c":7}]
["167",[9,14,16,18],"14","10","2",{"ans1":"5+3=8","ans2":"8"},{"ans1":"3-2=1","ans2":"1"},"8",{"input1":"10","input2":"10"},">"]