Lớp 1 - Kiểm tra tháng 3 năm 2016

00:00

Điểm cao:

songoku saiya
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
trungq1
10 điểm
Nguyen Quang Trung
10 điểm

Có 28226 người đã làm bài

[{"Min":9,"Max":15,"trueans":14,"color":"#4289cc","prev":13,"next":15},{"list":[17,18,8],"N":3,"orderedList":[8,17,18]},{"SBT":18,"ST":5},{"SBT":18,"ST":6},{"tong":12,"SH1":12},{"so1":6,"so2":3,"idx":16},{"so1":7,"so2":3,"idx":2},{"shapeid":10,"colorid":5},{"type":1,"sogiua":2,"songang":17,"sodoc":18,"kqngang":15,"kqdoc":16,"pheptinhdoc":"-","pheptinhngang":"-","display_type":1},{"type":0,"a":8,"b":9,"c":6}]
["14",[8,17,18],"13","12","0",{"ans1":"6+3=9","ans2":"9"},{"ans1":"7-3=4","ans2":"4"},"6",{"input1":"2","input2":"16"},">"]