Lớp 3 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Siêu nhân họ Đỗ
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm

Có 2833 người đã làm bài

[{"z":6,"x":1,"y":1,"xy":11},{"z":8,"x":6,"y":8,"xy":68},{"num2":6,"num1":18,"type":0},{"type":6,"num1":971,"num2":8,"num3":3,"result":321},{"so1":5,"so2":141},{"idx":1,"op1":3,"op2":2,"so1":4,"so2":6,"x":32,"so3":48},{"so1":15484,"so2":31046},{"socanviet":12889},{"N":9,"max":6668,"list":[76228,71307,6668,82954,52207,29158,23058,6743,87987]},{"N":5,"a":2,"type":-1,"first":4628,"missedNum":0},{"so1":59952,"so2":36685},{"pheptinh":0,"so1":20594,"so2":20575,"kq":41169,"type":0,"position":"11210"},{"type":5,"so2":5,"so1":750,"so3":73},{"so1":25,"so2":44,"idx":5,"help":false},{"so2":3,"so1":5,"idx":4,"help":false},{"sType":3,"sIndex":1,"cIndex":7,"color":"#1b66ff","dvi":1,"scale":4,"hinh":[{"x":100,"y":35},{"x":242,"y":35},{"x":182,"y":165},{"x":40,"y":165}],"cDai":14,"cRong":14,"x":0,"subtype":1},{"A":15,"B":19,"AB":8,"idx":4,"toadoR1":{"x":116,"y":125},"R1":78.33333333333333,"toadoR2":{"x":210,"y":125},"R2":88.33333333333333,"type":2,"help":true,"c":0}]
["66","544","3","321",{"ans0":"141x5","ans1":"705"},"32","46530","12889","6668","4628","23267",["9","6","5","1","2"],"77",{"ans2":"94"},{"ans2":"20"},"56","7"]