Lớp 3 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Trương Thị Minh Tú
10 điểm

Có 2616 người đã làm bài

[{"z":5,"x":2,"y":2,"xy":22},{"z":9,"x":2,"y":4,"xy":24},{"num2":4,"num1":12,"type":0},{"type":3,"num1":110,"num2":13,"num3":5,"result":615},{"so1":2,"so2":428},{"idx":9,"op1":2,"op2":2,"so2":9,"so1":7,"x":10,"so3":630},{"so1":55734,"so2":22473},{"socanviet":18262},{"N":4,"max":44490,"list":[80793,98629,44490,68327]},{"N":7,"a":3,"type":-1,"first":12352,"missedNum":2},{"so1":18982,"so2":12600},{"pheptinh":1,"so1":18989,"so2":16838,"kq":2151,"type":0,"position":"11211"},{"type":5,"so2":4,"so1":296,"so3":7},{"so1":22,"so2":41,"idx":1,"help":false},{"so2":7,"so1":3,"idx":1,"help":false},{"sType":0,"sIndex":2,"cIndex":14,"color":"#8fff16","dvi":2,"scale":1,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":260,"y":35},{"x":260,"y":170},{"x":35,"y":170}],"cDai":23,"cRong":14,"x":1,"subtype":1},{"A":37,"B":12,"AB":1,"idx":4,"toadoR1":{"x":116,"y":125},"R1":88.33333333333333,"toadoR2":{"x":210,"y":125},"R2":78.33333333333333,"type":2,"help":true,"c":2}]
["110","216","3","615",{"ans0":"428x2","ans1":"856"},"10","78207","18262","44490","12344","6382",["1","5","8","2","0"],"67",{"ans2":"85"},{"ans2":"24"},"23","36"]