Lớp 3 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Siêu nhân họ Đỗ
10 điểm
Trần Văn Mạnh
10 điểm
truongtienduc
10 điểm

Có 1610 người đã làm bài

[{"z":3,"x":3,"y":2,"xy":32},{"z":3,"x":2,"y":7,"xy":27},{"num2":5,"num1":30,"type":1},{"type":3,"num1":69,"num2":1,"num3":6,"result":420},{"so1":5,"so2":67},{"idx":13,"op1":2,"op2":2,"so2":4,"so1":6,"x":11,"so3":264},{"so1":7556,"so2":46338},{"socanviet":48786},{"list":[60740,73529,91157,91322,88077],"N":5,"max":60740},{"N":6,"a":2,"type":1,"first":63440,"missedNum":5},{"so1":90771,"so2":48023},{"pheptinh":2,"so1":83937,"so2":4,"kq":335748,"type":0,"position":"200001"},{"type":6,"so3":3,"so2":99,"so1":180},{"so1":40,"so2":10,"idx":3,"help":false},{"so2":6,"so1":8,"idx":1,"help":false},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":4,"color":"#fdff31","dvi":0,"scale":4,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20,"x":0,"subtype":0},{"A":19,"B":31,"AB":7,"idx":2,"toadoR1":{"x":116,"y":125},"R1":78.33333333333333,"toadoR2":{"x":210,"y":125},"R2":88.33333333333333,"type":2,"help":true,"c":2}]
["96","81","6","420",{"ans0":"67 x 5","ans1":"335"},"11","53894","48786","60740","63455","42748",["4","3","9","8","1","4"],"213",{"ans2":"90"},{"ans2":"56"},"80","19"]