Lớp 3 - Kiểm tra tháng 4

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Đỗ Duy Mạnh
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm

Có 1732 người đã làm bài

[{"z":3,"x":3,"y":2,"xy":32},{"z":3,"x":2,"y":7,"xy":27},{"num2":5,"num1":30,"type":1},{"type":3,"num1":69,"num2":1,"num3":6,"result":420},{"so1":5,"so2":67},{"idx":13,"op1":2,"op2":2,"so2":4,"so1":6,"x":11,"so3":264},{"so1":7556,"so2":46338},{"socanviet":48786},{"list":[60740,73529,91157,91322,88077],"N":5,"max":60740},{"N":6,"a":2,"type":1,"first":63440,"missedNum":5},{"so1":90771,"so2":48023},{"pheptinh":2,"so1":83937,"so2":4,"kq":335748,"type":0,"position":"200001"},{"type":6,"so3":3,"so2":99,"so1":180},{"so1":40,"so2":10,"idx":3,"help":false},{"so2":6,"so1":8,"idx":1,"help":false},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":4,"color":"#fdff31","dvi":0,"scale":4,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20,"x":0,"subtype":0},{"A":19,"B":31,"AB":7,"idx":2,"toadoR1":{"x":116,"y":125},"R1":78.33333333333333,"toadoR2":{"x":210,"y":125},"R2":88.33333333333333,"type":2,"help":true,"c":2}]
["96","81","6","420",{"ans0":"67 x 5","ans1":"335"},"11","53894","48786","60740","63455","42748",["4","3","9","8","1","4"],"213",{"ans2":"90"},{"ans2":"56"},"80","19"]