Lớp 3 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Siêu nhân họ Đỗ
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm

Có 1685 người đã làm bài

[{"z":3,"x":3,"y":2,"xy":32},{"z":3,"x":2,"y":7,"xy":27},{"num2":5,"num1":30,"type":1},{"type":3,"num1":69,"num2":1,"num3":6,"result":420},{"so1":5,"so2":67},{"idx":13,"op1":2,"op2":2,"so2":4,"so1":6,"x":11,"so3":264},{"so1":7556,"so2":46338},{"socanviet":48786},{"list":[60740,73529,91157,91322,88077],"N":5,"max":60740},{"N":6,"a":2,"type":1,"first":63440,"missedNum":5},{"so1":90771,"so2":48023},{"pheptinh":2,"so1":83937,"so2":4,"kq":335748,"type":0,"position":"200001"},{"type":6,"so3":3,"so2":99,"so1":180},{"so1":40,"so2":10,"idx":3,"help":false},{"so2":6,"so1":8,"idx":1,"help":false},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":4,"color":"#fdff31","dvi":0,"scale":4,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20,"x":0,"subtype":0},{"A":19,"B":31,"AB":7,"idx":2,"toadoR1":{"x":116,"y":125},"R1":78.33333333333333,"toadoR2":{"x":210,"y":125},"R2":88.33333333333333,"type":2,"help":true,"c":2}]
["96","81","6","420",{"ans0":"67 x 5","ans1":"335"},"11","53894","48786","60740","63455","42748",["4","3","9","8","1","4"],"213",{"ans2":"90"},{"ans2":"56"},"80","19"]