Lớp 4 - Kiểm tra tháng 12 năm 2015

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
JOKER_Võ Văn Quốc
10 điểm
Lã Hoàng Quế Đan
10 điểm

Có 968 người đã làm bài

[{"so1":936732261,"so2":624061256},{"so2":48,"so1":63024},{"typeA":0,"typeB":1,"B":62,"A":[6,2],"convert":1},{"C":4,"B":28,"A":448,"correctAns":0},{"so":14580},{"type":1,"so":"166","idx":2,"mised":2},{"k":4,"total":32,"avg":8,"_total":24,"ans":8},{"a":13,"b":17,"ty":2,"tong":30,"hieu":4},{"sIndex":27,"cIndex":0,"color":7,"dvi":2,"edge":[17,17,17,17,19,33,53,33],"subtype":["0","1","6-0-4","3","4","5","6","7"]},{"ty":5,"di":7,"num1":26,"num2":30}]
["312671005","1313",["0","62"],[0,2],[0,1,2,3,4],[0],"8",{"A":"4","B":"15"},"1426","8"]