Lớp 3 - Kiểm tra tháng 12 năm 2015

00:00

Điểm cao:

Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Victor Blade
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Namikaze Minato
10 điểm
Siêu nhân họ Đỗ
10 điểm

Có 1843 người đã làm bài

[{"so1":2,"so2":5,"type":0},{"type":4,"so2":7,"so1":0,"so3":10},{"so1":7,"so2":1},{"so2":9,"so1":54},{"type":0,"so1":5,"so2":30},{"so2":7,"so1":3,"idx":1},{"so2":7,"so1":42,"idx":1},{"idx":10,"type":0,"donvi":2,"metricIdx":1,"d1":4,"d2":10,"qd":1,"color":"#3690c9"},{"typeA":4,"typeB":6,"A":28,"B":2800},{"eventID":1,"startH":2,"startM":20,"endH":3,"endM":34,"durationH":1,"durationM":14}]
["10","10",{"ans0":"1x7","ans1":"7"},{"ans0":"54 : 9","ans1":"6"},{"ans0":"30 : 5","ans1":"6"},{"ans1":"3 x 7 = 21","ans2":"21"},{"ans1":"42 : 7 = 6","ans2":"6"},"8","2800",{"hour":"2","min":"20"}]