Lớp 3 - Kiểm tra tháng 12 năm 2015

00:00

Điểm cao:

Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Victor Blade
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Namikaze Minato
10 điểm
Siêu nhân họ Đỗ
10 điểm

Có 1843 người đã làm bài

[{"so1":4,"so2":9,"type":1},{"type":2,"so2":2,"so3":7,"so1":47},{"so1":2,"so2":3},{"so2":4,"so1":36},{"type":1,"so1":2,"so2":6},{"so2":6,"so1":9,"idx":8},{"so2":7,"so1":28,"idx":1},{"idx":4,"type":1,"donvi":8,"metricIdx":2,"d1":3,"d2":4,"qd":1,"color":"#f063c0"},{"typeA":2,"typeB":3,"A":18,"B":180},{"eventID":2,"startH":8,"startM":19,"endH":9,"endM":35,"durationH":1,"durationM":16}]
["9","61",{"ans0":"3x2","ans1":"6"},{"ans0":"36:4","ans1":"9"},{"ans0":"6:2","ans1":"3"},{"ans1":"6x9=54","ans2":"54"},{"ans1":"28:7=4","ans2":"4"},"24","180",{"hour":"10","min":"51"}]