Lớp 3 - Kiểm tra tháng 12 năm 2015

00:00

Điểm cao:

songoku saiya thinh no
10 điểm
dao minh tien
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
oOo tHằNg NgỐk tỰ Kỉ oOo
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm

Có 6200 người đã làm bài

[{"so1":4,"so2":6,"type":0},{"type":4,"so2":7,"so1":42,"so3":76},{"so1":7,"so2":9},{"so2":3,"so1":15},{"type":1,"so1":9,"so2":63},{"so2":9,"so1":7,"idx":2},{"so2":3,"so1":9,"idx":12},{"idx":2,"type":1,"donvi":7,"metricIdx":2,"d1":5,"d2":7,"qd":1,"color":"#3690c9"},{"typeA":6,"typeB":4,"A":4100,"B":41},{"eventID":8,"startH":8,"startM":29,"endH":9,"endM":15,"durationH":0,"durationM":46}]
["24","82",{"ans0":"9x7","ans1":"63"},{"ans0":"15:3","ans1":"5"},{"ans0":"63:9","ans1":"7"},{"ans1":"9x7=63","ans2":"63"},{"ans1":"9:3=3","ans2":"3"},"35","41",{"hour":"8","min":"29"}]