Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12 năm 2015

00:00

Điểm cao:

Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Dam Phan Nam
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm

Có 3783 người đã làm bài

[{"seed1":2,"seed2":6,"so1":26,"so2":35},{"seed1":7,"seed2":3,"so1":73,"so2":18},{"so1":47,"so2":10},{"so1":24,"so2":74},{"type":0,"so1":12,"so2":27},{"SH":[49,51],"missed":1},{"type":1,"sogiua":36,"songang":62,"sodoc":84,"kqngang":26,"kqdoc":48,"pheptinhdoc":"-","pheptinhngang":"-","display_type":7},{"activityName":"Cả nhà ăn tối","actGio":7,"nonactGio":1,"actPhut":30,"nonactPhut":30,"digitalFace":1,"timereason":"buổi chiều tối","outtimereason":"buổi chiều sớm","digitType":0,"correctAns":1},{"so1":70,"so2":51,"idx":3},{"sType":1,"sIndex":3,"cIndex":3,"color":"#1b66ff"}]
["61","55",{"ans0":"47-10","ans1":"37"},{"ans0":"74+24","ans1":"98"},{"ans0":"27-12","ans1":"15"},"51",{"input1":"36","input2":"-"},1,{"ans1":"70-51=19","ans2":"19"},{"ua":["DE","DF","EF"],"ta":["DE","EF","FD"]}]