Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Dam Phan Nam
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm

Có 3866 người đã làm bài

[{"seed1":6,"seed2":8,"so1":68,"so2":13},{"seed1":7,"seed2":7,"so1":77,"so2":38},{"so1":90,"so2":30},{"so1":45,"so2":38},{"type":1,"so1":76,"so2":91},{"SH":[23,77],"missed":1},{"type":1,"sogiua":62,"songang":68,"sodoc":83,"kqngang":6,"kqdoc":21,"pheptinhdoc":"-","pheptinhngang":"-","display_type":5},{"activityName":"Cô cho chúng em ôn bài buổi chiều","actGio":2,"nonactGio":9,"actPhut":0,"nonactPhut":30,"digitalFace":1,"timereason":"buổi chiều","outtimereason":"buổi sáng","digitType":0,"correctAns":0},{"so1":69,"so2":31,"idx":3},{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":14,"color":"#119dff"}]
["81","39",{"ans0":"90-30","ans1":"60"},{"ans0":"38+45","ans1":"83"},{"ans0":"91-76","ans1":"15"},"77",{"input1":"68","input2":"83"},0,{"ans1":"69-31=38","ans2":"38"},{"ua":["pq","qr","rs","sp"],"ta":["PQ","QR","RS","SP"]}]