Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12 năm 2015

00:00

Điểm cao:

songoku saiya thinh no
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
trungq1
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyen Quang Trung
10 điểm

Có 12120 người đã làm bài

[{"seed1":4,"seed2":8,"so1":48,"so2":15},{"seed1":2,"seed2":8,"so1":28,"so2":19},{"so1":87,"so2":29},{"so1":73,"so2":16},{"type":0,"so1":86,"so2":93},{"SH":[18,82],"missed":0},{"type":1,"sogiua":23,"songang":74,"sodoc":64,"kqngang":51,"kqdoc":41,"pheptinhdoc":"-","pheptinhngang":"-","display_type":1},{"activityName":"Em ăn tối","actGio":6,"nonactGio":2,"actPhut":30,"nonactPhut":0,"digitalFace":0,"timereason":"buổi tối","outtimereason":"buổi chiều sớm","digitType":0,"correctAns":0},{"so1":87,"so2":20,"idx":2},{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":20,"color":"#cf99cf"}]
["63","09",{"ans0":"87-29","ans1":"58"},{"ans0":"16+73","ans1":"89"},{"ans0":"93-86","ans1":"7"},"18",{"input1":"23","input2":"41"},0,{"ans1":"87-20=67","ans2":"67"},{"ua":["vz","zy","yx","xv"],"ta":["VX","XY","YZ","ZV"]}]