Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12 năm 2015

00:00

Điểm cao:

songoku saiya thinh no
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
trungq1
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyen Quang Trung
10 điểm

Có 12200 người đã làm bài

[{"seed1":1,"seed2":6,"so1":16,"so2":26},{"seed1":6,"seed2":2,"so1":62,"so2":38},{"so1":26,"so2":4},{"so1":66,"so2":1},{"type":1,"so1":47,"so2":64},{"SH":[29,71],"missed":1},{"type":0,"sogiua":11,"songang":56,"sodoc":66,"kqngang":67,"kqdoc":77,"pheptinhdoc":"+","pheptinhngang":"+","display_type":4},{"activityName":"Cô cho chúng em ôn bài buổi chiều","actGio":3,"nonactGio":10,"actPhut":45,"nonactPhut":15,"digitalFace":2,"timereason":"buổi chiều","outtimereason":"buổi sáng","digitType":0,"correctAns":1},{"so1":66,"so2":55,"idx":3},{"sType":1,"sIndex":2,"cIndex":16,"color":"#cf99cf"}]
["42","24",{"ans0":"26-4","ans1":"22"},{"ans0":"1+66","ans1":"67"},{"ans0":"64-47","ans1":"17"},"71",{"input1":"11","input2":"66"},1,{"ans1":"66-55=11","ans2":"11"},{"ua":["rs","st","tr"],"ta":["RS","ST","TR"]}]