Lớp 1 - Kiểm tra tháng 12 năm 2015

00:00

Điểm cao:

trungq1
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
son goku saiya thinh no
10 điểm
son goku saiya thinh no
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm

Có 31066 người đã làm bài

[{"list":[4,2,5],"N":3,"orderedList":[5,4,2]},{"Min":2,"Max":9,"trueans":4,"color":"#eb761d"},{"so1":3,"so2":7,"so3":0},{"SH":[2,8],"missed":0},{"imageId":"gl5","sbt":2,"st":1,"imageName":"bút lông"},{"SBT":3,"ST":2},{"SBT":7,"ST":5},{"gio":3,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":5,"phutcanchinh":0},{"activityName":"Em ăn tối","actGio":6,"nonactGio":3,"actPhut":0,"nonactPhut":0,"digitalFace":1,"timereason":"buổi tối","outtimereason":"buổi chiều sớm","digitType":0,"correctAns":0},{"opt":0,"toado":{"x":125,"y":125},"R":83.33333333333333,"num":4,"points":[{"x":127.44428851625361,"y":140.43263032179902},{"x":165.59494080239554,"y":101.56249999999997},{"x":81.58385184631268,"y":169.95873752116572},{"x":140.22205791750716,"y":16.689429981390745}],"c":2}]
[[5,4,2],"4","10","2","2-1=1","2","7",{"uansHour":5,"uansMinute":0},0,"3"]