Lớp 1 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

songoku saiya thinh no
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyen Quang Trung
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm

Có 9838 người đã làm bài

[{"type":0,"so1":33,"so2":3},{"so1":89,"so2":3},{"type":1,"so1":80,"so2":10},{"so1":10,"so2":10},{"so1":62,"so2":11,"dv":"m"},{"type":5,"dm":40},{"so1":49,"so2":15,"so3":48,"so4":2,"so5":20,"so6":73,"type":2,"da":"0"},{"type":1,"op1":1,"op2":0,"so1":46,"so2":4,"so3":33},{"so1":56,"so2":22},{"so2":87,"so1":1},{"type":0,"so1":76,"so2":78},{"N":3,"a":1,"type":1,"first":87},{"so1":16,"so2":10,"idx":11},{"so1":16,"so2":2,"idx":16},{"sochuso":3,"type":2,"shortedList":[0,2,6],"list":[2,6,0]},{"type":1,"N":11}]
["36","92","70","0","51","4","Lớn hơn",{"A":"46","B":"42"},{"ans0":"56-22","ans1":"34"},{"ans0":"87+1","ans1":"88"},{"ans0":"78-76","ans1":"2"},["89","91"],{"ans1":"16-10=6","ans2":"6"},{"ans1":"16+2=18","ans2":"18"},"62","29"]