Lớp 1 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Mỹ Anh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm

Có 5627 người đã làm bài

[{"type":0,"so1":56,"so2":0},{"so1":77,"so2":1},{"type":1,"so1":24,"so2":10},{"so1":78,"so2":8},{"so1":10,"so2":10,"dv":"dm"},{"type":5,"dm":80},{"so1":62,"so2":6,"so3":21,"so4":1,"so5":24,"so6":62,"type":3,"da":"0"},{"type":1,"op1":1,"op2":0,"so1":80,"so2":40,"so3":42},{"so1":11,"so2":1},{"so2":68,"so1":21},{"type":0,"so1":52,"so2":83},{"N":3,"a":3,"type":-1,"first":41},{"so1":14,"so2":2,"idx":1},{"so1":16,"so2":3,"idx":2},{"sochuso":3,"type":5,"shortedList":[1,7,8],"list":[1,7,8]},{"type":1,"N":8}]
["56","78","14","70","0","8","Lớn hơn",{"A":"80","B":"40"},{"ans0":"11-1","ans1":"10"},{"ans0":"68-21","ans1":"47"},{"ans0":"83-52","ans1":"31"},["36","31"],{"ans1":"14-2=12","ans2":"12"},{"ans1":"16+3=19","ans2":"19"},"10","17"]