Lớp 1 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Mỹ Anh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm

Có 6595 người đã làm bài

[{"type":0,"so1":52,"so2":3},{"so1":2,"so2":55},{"type":1,"so1":73,"so2":20},{"so1":28,"so2":18},{"so1":93,"so2":82,"dv":"dm"},{"type":5,"dm":10},{"so1":19,"so2":65,"so3":7,"so4":33,"so5":70,"so6":21,"type":1,"da":"1"},{"type":1,"op1":1,"op2":0,"so1":34,"so2":31,"so3":81},{"so1":46,"so2":43},{"so2":62,"so1":21},{"type":0,"so1":16,"so2":88},{"N":5,"a":3,"type":1,"first":10},{"so1":19,"so2":6,"idx":10},{"so1":4,"so2":13,"idx":13},{"sochuso":3,"type":4,"shortedList":[3,7,8],"list":[8,3,7]},{"type":0,"N":11}]
["55","57","53","10","11","1","Nhỏ hơn",{"A":"34","B":"3"},{"ans0":"46-43","ans1":"3"},{"ans0":"62+21","ans1":"83"},{"ans0":"88-16","ans1":"72"},["15","20","25","30"],{"ans1":"19-6","ans2":"13"},{"ans1":"4+13","ans2":"17"},"37","92"]