Lớp 1 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Nguyễn Thị Trang
10 điểm

Có 7075 người đã làm bài

[{"so1":78,"so2":1},{"so1":27,"so2":0},{"type":1,"so1":81,"so2":40},{"so1":43,"so2":20},{"so1":46,"so2":16,"dv":"m"},{"type":5,"dm":70},{"so1":20,"so2":5,"so3":0,"so4":2,"so5":44,"so6":71,"type":4,"da":"0"},{"type":1,"op1":1,"op2":0,"so1":74,"so2":74,"so3":42},{"so1":63,"so2":32},{"so2":36,"so1":63},{"type":1,"so1":75,"so2":98},{"N":4,"a":2,"type":1,"first":74},{"so1":13,"so2":1,"idx":9},{"so1":1,"so2":17,"idx":12},{"sochuso":3,"type":1,"shortedList":[2,5,7],"list":[5,2,7]},{"type":0,"N":11}]
["79","27","41","23","30","7","Lớn hơn",{"A":"74","B":"o"},{"ans0":"63-32","ans1":"31"},{"ans0":"36+63","ans1":"99"},{"ans0":"98-75","ans1":"23"},["77","80","83"],{"ans1":"13-1=12","ans2":"12"},{"ans1":"17+1=18","ans2":"18"},"77","92"]