Lớp 1 - Kiểm tra tháng 4

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Nguyễn Thị Trang
10 điểm

Có 7379 người đã làm bài

[{"so1":78,"so2":1},{"so1":27,"so2":0},{"type":1,"so1":81,"so2":40},{"so1":43,"so2":20},{"so1":46,"so2":16,"dv":"m"},{"type":5,"dm":70},{"so1":20,"so2":5,"so3":0,"so4":2,"so5":44,"so6":71,"type":4,"da":"0"},{"type":1,"op1":1,"op2":0,"so1":74,"so2":74,"so3":42},{"so1":63,"so2":32},{"so2":36,"so1":63},{"type":1,"so1":75,"so2":98},{"N":4,"a":2,"type":1,"first":74},{"so1":13,"so2":1,"idx":9},{"so1":1,"so2":17,"idx":12},{"sochuso":3,"type":1,"shortedList":[2,5,7],"list":[5,2,7]},{"type":0,"N":11}]
["79","27","41","23","30","7","Lớn hơn",{"A":"74","B":"o"},{"ans0":"63-32","ans1":"31"},{"ans0":"36+63","ans1":"99"},{"ans0":"98-75","ans1":"23"},["77","80","83"],{"ans1":"13-1=12","ans2":"12"},{"ans1":"17+1=18","ans2":"18"},"77","92"]